شهرداری فسا

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در فسا

 

مزایده گزار: شهرداری فسا
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
شماره آگهی:
 آدرس : فارس، –

شرح آگهی

تجدید مزایده
شهرداری فسا در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فسا نسبت به اجاره سازه های تبلیغاتی سطح شهر در قالب بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی اقدام نماید .
۱- متقاضیان می بایست دارای مجوز لازم جهت تبلیغات از مراجع ذیصلاح باشند.
۲- کلیه سازه ها در دو بسته ۲۶ متری (۲۳ عدد بیلبورد و ۳ عدد فلکس) می باشد.
۳- شخص برنده می بایست ظرف مدت یک ماه نسبت به نصب سازه های موضوع قرارداد اقدام نماید .
۴- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال) را به حساب ۰۲۰۹۰۱۲۲۷۸۰۰۴ به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند .
۵- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .
۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۷- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ظرف ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به واحد روابط عمومی شهرداری فسا مراجعه نمایند .
محمد مهدی شمس – سرپرست شهرداری فسا