بنر-بیلبورد-لینا

تبلیغات محیطی شرکت لینا در شیراز

اکران بیلبوردهای تبلیغاتی لینا در شهر شیراز بر عهده این شرکت بوده است