شهرداری شیراز

مزایده اجاره بیلبورد در تقاطع چمران – زرگری شیراز

 

مزایده گزار: شهرداری شیراز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره ۶۳۳-۹۴
 آدرس : فارس، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی ۶۳۳-۹۴
نوبت اول: ۹۴٫۰۹٫۰۱
نوبت دوم: ۹۴٫۰۹٫۰۴
شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره بیلبورد سه وجهی گردان واقع در تقاطع چمران – زرگری را جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : ۳۶۲۶۳۰۴۹ آماده پاسخ گویی می باشد.
مبلغ اجاره برای ۲ سال: ۲٫۳۵۸٫۷۲۰٫۰۰۰ ریال
مدت اجاره: ۲ سال کامل شمسی
ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده ۷۰۰۷۹۱۸۸۸۱۴۵ بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مزادیه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ شنبه مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۴ رأس ساعت ۱۴:۱۵ می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۵ ساعت ۱۵ می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

بیشتر بخوانید

شهرداری شیراز

مزایده اجاره بیلبورد سه وجهی گردان در شیراز

 

مزایده گزار: شهرداری شیراز
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
شماره آگهی: ۶۳۳-۹۴
 آدرس : فارس، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی ۶۳۳-۹۴
نوبت اول: ۹۴٫۰۹٫۰۱
نوبت دوم: ۹۴٫۰۹٫۰۴
شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره بیلبورد سه وجهی گردان واقع در تقاطع چمران – زرگری را جهت بهره برداری تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : ۳۶۲۶۳۰۴۹ آماده پاسخ گویی می باشد.
مبلغ اجاره برای ۲ سال: ۲٫۳۵۸٫۷۲۰٫۰۰۰ ریال
مدت اجاره: ۲ سال کامل شمسی
ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده ۷۰۰۷۹۱۸۸۸۱۴۵ بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مزادیه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ شنبه مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۴ رأس ساعت ۱۴:۱۵ می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۰۹٫۱۵ ساعت ۱۵ می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

بیشتر بخوانید

شهرداری فسا

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی در فسا

 

مزایده گزار: شهرداری فسا
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
شماره آگهی:
 آدرس : فارس، –

شرح آگهی

تجدید مزایده
شهرداری فسا در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر فسا نسبت به اجاره سازه های تبلیغاتی سطح شهر در قالب بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی اقدام نماید .
۱- متقاضیان می بایست دارای مجوز لازم جهت تبلیغات از مراجع ذیصلاح باشند.
۲- کلیه سازه ها در دو بسته ۲۶ متری (۲۳ عدد بیلبورد و ۳ عدد فلکس) می باشد.
۳- شخص برنده می بایست ظرف مدت یک ماه نسبت به نصب سازه های موضوع قرارداد اقدام نماید .
۴- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد میلیون ریال) را به حساب ۰۲۰۹۰۱۲۲۷۸۰۰۴ به نام سپرده شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند .
۵- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .
۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۷- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ظرف ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به واحد روابط عمومی شهرداری فسا مراجعه نمایند .
محمد مهدی شمس – سرپرست شهرداری فسا

بیشتر بخوانید